background background background arrow arrow arrow arrow

Modeltuin Op Maat  is een product van StadWaterLand b.v. (hierna te noemen 'opdrachtnemer') te Apeldoorn (KvK 68863) StadWaterLand is aangesloten bij de Nederlandse en Belgische vereniging van Tuin- en Landschapsarchitectuur.
(NVTL en BVTL)

Algemene voorwaarden

1             Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Opdrachtgevers van Modeltuin Op Maat zijn a) particuliere klanten en/of b) hoveniersbedrijven.

2             Grondslag offertes

Offertes, concepten, voorstellen en aanbiedingen van adviezen, overeenkomsten en ontwerpvoorstellen van Opdracht­nemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het advies heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspannings­verplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van de juiste vervulling van de ontwerpopdrachten blijft de esthetische waarde buiten beschouwing, hetgeen onverlet laat dat voldaan dient te worden aan redelijke eisen.

3             Algemene verplichtingen van Opdrachtnemer

3.1          Opdrachtnemer is gehouden om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan opdrachtnemer bekend zijn of voor zover opdrachtnemer redelijkerwijze kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

3.2          Opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de uitvoering van de opdracht, veranderingen van (overheids) voorschriften of- beschikkingen, of veranderingen omtrent de financiële gevolgen van al dan niet noodzakelijke wijziging daarvan, alsmede inlichtingen omtrent overeenkomsten die opdrachtnemer ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

3.3          Opdrachtnemer bewaart de gegevens die op een opdracht betrekking hebben en waarvan het belang, mede gelet op de aard van de opdracht en de overige omstandigheden, zulks kennelijk vordert op een door hem te bepalen wijze gedurende een periode van vijf jaren vanaf de dag, waarop de opdracht is geëindigd.

3.4          Desgevraagd stelt opdrachtnemer, tegen vergoeding van de onkosten, duplicaten van de door hem ter zake van de opdracht bewaarde gegevens ter beschikking aan de opdrachtgever.

3.5          Opdrachtnemer is van de bewaarplicht ontheven, indien hij de door hem bewaarde gegevens aan de opdrachtgever aanbiedt en deze desgevraagd aan de opdrachtgever overdraagt.

4             Algemene verplichtingen van de opdrachtgever

4.1          De opdrachtgever gedraagt zich jegens opdrachtnemer als een goed en zorgvuldig opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens van opdrachtnemer vertrouwelijk te houden, voorzover deze gegevens als vertrouwelijk aan de opdrachtgever bekend zijn of voor zover de opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

4.2          De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

4.3          De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen een tekortkoming van opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

4.4          De opdrachtgever draagt zijn opdrachtgeverschap niet geheel of gedeeltelijk over aan een ander zonder toestemming van opdrachtnemer.

4.5          Terbeschikkingstelling van informatie, mede­werkers en werkruimte door de opdrachtgever.

Om de uitvoering van de opdracht of overeen­komst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft.

5             Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

5.1          Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

5.2          Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdracht­uitvoering door de opdrachtgever of door Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5.3          De opdrachtgever zal indien en voor zover opdrachtnemer als gemachtigde is aangewezen, niet buiten opdrachtnemer om orders en aanwijzingen geven aan derden. Indien de opdrachtgever in een dringend geval desondanks orders of aanwijzingen als hier bedoelt heeft gegeven, zal hij opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld.

6             Tarieven en kosten van de opdracht

Bij een bestelling van een tuin, waarin materialen en arbeid zijn opgenomen, is het op maat maken van een tuin in de prijsberekening opgenomen. Bij een bestelling van alleen de materialen, worden de kosten van het op maat maken apart in rekening gebracht bij opdrachtgever. Deze kosten zijn voor 2012 vastgesteld op 400,00 euro inclusief BTW. Ook bij het afbestellen van een tuin, zullen de vaste kosten van het op maat maken van de tuin worden doorberekend aan de opdrachtgever, indien deze werkzaamheden zijn verricht. Met betrekking tot het vastgestelde tarief zijn inbegrepen de secretariaats­kosten, reisuren en -kosten.  Voorzover het andere kosten betreft, kunnen ze afzonderlijk worden berekend en in rekening worden gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die opdrachtnemer noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kosten­vergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij anders is aangegeven.

 7            Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten van de adviezen en de overeenkomsten, en het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden na gunning van de opdracht in rekening gebracht.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

Indien betaling achterwege blijft, kan Opdracht­nemer met een beroep op de onzekerheids­exceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaam­stelling van de declaratie).

7.1          Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht of overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

7.2          Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:

     1a          Zich wijzigingen in de uitgangspunten of andere omstandig­heden die ten grondslag lagen aan de opdracht voordoen;

     1b          De behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardige
                    belangen in acht.

     2            De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:

     •            relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of –beschikkingen;

     •            relevante wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

     •            door de opdrachtgever verlangde wijzigingen of varianten van werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, danwel onderdeel uitmaken                    van een fase die reeds goedgekeurd is;

     •            extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.

     3             leidt het overleg als bedoeld in lid 1 tot een aanpassing van de opdracht, dan handelen partijen als zijnde meerwerk.

8             Bepalingen van toepassing op opzeggingen:

8.1          De duur van een kortlopende opdracht kan behalve door de inspanning van het ontwerp- of adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.

Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Opdrachtnemer, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.2          Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdracht­uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend­gemaakt waarin te minste de gronden van de opzegging dienen te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat. Na de omschreven mededeling treden partijen met bekwame spoed in overleg omtrent de gevolgen hiervan.

8.3          Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie. Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte ontwerp- of advieswerkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voor­behoud van rechten.

8.4          Na de opzegging van de opdracht of overeenkomst is ieder der partijen verplicht al datgene te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van haar wederpartij van haar gevergd mag worden.

8.5          Indien de opdrachtgever zonder grond de opdracht heeft opgezegd, dan is de opdrachtgever verplicht op declaratie van Opdrachtnemer naar de stand van de werkzaamheden te betalen: het honorarium, de bijkomende kosten, de toezichtkosten, alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op verdere vervulling van de opdracht. De opdrachtgever is bovendien verplicht 20% van het resterende deel van de kosten te betalen, die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht.

8.6          Heeft de opdrachtgever de opdracht zonder grond opgezegd, dan mag de opdrachtgever het advies van Opdrachtnemer slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Aan zijn toestemming kunnen voorwaarden aan verbonden worden, daaronder begrepen de betaling van een geldelijke vergoeding en het recht erop toe te zien dat zijn advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt. Voor zover het bepaalde in dit artikel daarop geen inbreuk maakt, blijft het auteursrecht van Opdrachtnemer overigens onverlet.

8.7          De opdracht of overeenkomst eindigt niet door het overlijden van een der partijen.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene wijzen op verlangen van de wederpartij binnen een daarbij te stellen redelijke termijn een van hen of een derde aan om hen in alle zaken de opdracht betreffende te vertegenwoordigen.

9             Counseling en bemiddeling

9.1          Counselingrol

Indien de opdrachtgever tijdens de opdracht stuit op essentiële vragen over de uitvoering ervan en Opdrachtnemer daarover naar zijn oordeel niet voldoende opheldering kan geven, staat het de opdrachtgever vrij informatie in te winnen bij instanties om zijn probleem aan te horen en de situatie vakmatig te verduidelijken. Evenzo staat het Opdrachtnemer vrij om instanties in te schakelen om over een probleem van professionele aard, gerezen in de uitvoering van een opdracht, te adviseren.

9.2          Bemiddelingsrol

Indien er sprake is van een geschil tussen de partijen bij een opdracht kan een instantie formeel om bemiddeling worden gevraagd om te assisteren bij het tot stand brengen van een regeling van het geschil. Een opdracht daartoe dient door beide partijen gezamenlijk aan de instantie te worden verstrekt en heeft het uitdrukkelijke doel om partijen tot een overeenkomst te brengen. De besluitvorming om tot zo’n overeenkomst te komen ligt evenwel in handen van partijen.

9.3          Kosten van inschakeling

De kosten van inschakeling van een bemiddelingsinstantie komen in het geval van bemiddeling gelijkelijk voor rekening van partijen. De kosten van counseling komen voor rekening van de aanvrager.

10           Intellectuele eigendom, eigendoms- en auteursrecht

10.1        Ontwerpen, modellen, maquettes, visualisaties, teksten, afbeeldingen, foto’s, keurmerkafbeeldingen, websites, boeken, brochures, bestanden, technieken, instrumenten, waaronder ook software, en overige uitingen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht en na goedkeuring van Opdrachtnemer. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht of overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Ontwerpen, modellen, maquettes, visualisaties, teksten, afbeeldingen, foto’s, keurmerkafbeeldingen, websites, boeken, brochures, bestanden, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige uitingen vallen onder het auteursrecht.

10.2        Opdrachtnemer heeft het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker.

10.3        Opdrachtnemer geldt in de zin van de Eenvormige Benelux­wet inzake tekeningen en modellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die hij in het kader van de opdracht heeft vervaardigd. Opdrachtnemer heeft bij uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in de Wet bedoelde Bureau.

11           Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

12           Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten en overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Naast deze voorwaarden zijn de voorwaarden volgens DNR2005 geldig.

13           Toepasselijk recht

Op de opdrachten en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14           Geschillenregeling

14.1        Verschillen van mening tussen opdrachtgever en Opdrachtnemer worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg, daaronder inbegrepen mediation, opgelost.

14.2        Alle geschillen welke niet door middel van mediation kunnen worden geslecht , welke geschillen mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voorzien in art. 1046 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, is uitgesloten.

15         Uitsluiting
 

Het toepassen van deze voorwaarden geschiedt enkel en alleen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Inbegrepen bij prijsbepaling, zoals aangegeven op de website:
 • Op maat maken van het ontwerp, inclusief een beplantingsplan en werkomschrijving (geen handleiding)
 • Inclusief meubilair, indien dit bij de opties staat aangegeven.
 • Opschonen van de tuin en uitzetten van het ontwerp (Uitgaande van een schoonopgeleverde tuin)  
 • Afwerken van de tuin, vrij van onkruid en tuinafval (die zijn vrijgekomen bij de aanleg), schone bestrating en afgewerkte borders.
 • Vijver benodigdheden t.b.v. vijverpomp en aansluitingen
 • Een standaard grondverbetering voor beplanting en bomen
 • Verankeringsmateriaal voor bomen en vormsnoei
 • Vormsnoei bij hagen en/ of blokhagen
 • Goede onderbouwing van de diverse verhardingstypes en kleine bouwkundige constructies
 • Inclusief machine en gereedschapskosten gebruik (alleen bij een totaalbestelling)
 • Arbeidskosten (alleen bij een totaalbestelling)
 • Beplantings- en materiaalkosten

Mogelijke meerprijs, m.b.t. prijsbepaling (achteraf te bepalen, in overleg met hovenier)

 • Reiskosten  
 • Transportkosten
 • Opschoonkosten en afvoerkosten voor onvoorziene werkzaamheden en/of afval
 • Grondsoort  
 • Grondafvoer, containerverhuur
 • Kleinschaligheid, ligging en bereikbaarheid
 • Opties en/of accessoires die mogelijk later naar uw wensen worden toegevoerd.
 • Meerwerk (in overleg)
 • Afwijkende (meer) hoeveelheden hoger dan 5% van originele berekening  
 • Te maken kosten als gevolg van verkeerd aangeleverde informatie (maatvoering van de tuin)
 • Extra grondverbetering voor beplanting, door extreem slechte bestaande situatie
 • Beregening en/ of verlichting
 • Overige tekeningen of onderhoudsadvies.
 • Extra vijver benodigdheden zoals b.v. fontein, UV-filter mogelijk t.b.v. vissen (vissen niet in elke vijver mogelijk).
 • Accessoires en/ of speciale tuinobjecten
 • Stroomvoorzieningen, elektra
 • Onderhoudsproducten en - gereedschap
 • Leasekosten
 • Grotere leveringsmaten van beplanting, op aanvraag
 • Afwerking van bv. een schutting of schuur (hierbij kun je denken aan schilderen, op maat maken en/of stuccen)  
 • Andere onvoorziene kosten